ನಾರದ – NARADAನಾರದ – NARADA [Stand-up Comedy/ Special Talent]


ಹಾಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒ೦ದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅ೦ಗ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒ೦ದು ಸ್ವತ೦ತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ನಿ೦ತಾಡುವ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗ ಇದು ಕೋಟ್ಯ೦ತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ
ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇ೦ದಿನ ನಿ೦ತಾಡುವ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಗ೦ಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ, ಪರಿಹಾಸ್ಯ, ಮತ್ತು ವಿಡ೦ಬನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಿ೦ದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೇರಿಕದಿ೦ದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಗೆಯ
ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸಲು ನಾವಿಕ ೨೦೧೩ಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಆನ೦ದಿಸಿ.

Comedy has always been an integral part of our cultural expression. It has evolved from being a part of the overall act into a performance in its own right. Between stage performances and TV shows, this has grown into a multi-billion dollar industry. Stand-up comedy nowadays addresses some of the sticky social and political issues in a way that is comic but at the same time enlightening. Summit NAVIKA 2013 is glad to play host to the world’s best Kannada stand-up comedians who are witty, contemporary, and downright funny!

Contact Info : cultural2013_narada@navika.org


Team


Team Members

* Shridhar Kulkarni – lead
* Kiran Adkoli
* Ramesh Yallakishettar


Rules of Participation


All presentations should be presented in Kannada OR the theme should be related to Karnataka.

Categories:

 • Standup Comedy.
 • Comedy Skits.
 • Mimicry by Individuals.
 • Any other unique talent.

Rules & Regulations For Comedy/Special Talent Program:

 • All performers participating in a comedy/ special talent programs must adhere to the general rules as well as those specified herein.
 • Only performances of highest caliber will be considered and its duration will be limited to a maximum of 15 minutes.
 • Programs should be in Kannada only.
 • Allocation of the stage will be done by the “NAVIKA 2013 Narada committee”, in collaboration with the cultural committee.
 • Artists will be responsible for their own costumes, makeup and props.
 • To ensure high quality of presentations, minimum age of participants is set to 16 years. Children under 16 with exceptional talent will be considered. A quality video (DVD, any web link or other media) demonstration is required for consideration.
 • All materials submitted, including the video media is the property of Summit NAVIKA 2013 organizing team and will not be returned.
 • Plan your given time slot to include brief introduction, stage set-up, entry, performance, exit of artists and removal of setup.
 • All decisions of the Narada committee are final.

Materials Required for Submission:

 • Entry Form
 • A copy of the script or the AV media copies submission is encouraged.
 • Artists’ profile along with a brief write up of the proposed presentation.
 • If available, reviews of past performances, media coverage, photographs etc., are encouraged.

Contact Person(s) for Comedy: Shridhar Kulkarni
Email: cultural2013_narada@navika.org
Last date to submit an application: May 30th
Decision will be communicated to the selected artists by: June 30th

Application Form


Application Form for Navika Narada

Please read the rules and regulations for all cultural programs here prior to filling out this form.

*Each Item requires a separate entry form.
All (*) fields are required.

Item Title (*):
Item Type (* Comedy):
Item Description (*):
Duration of program (* in minutes):
Names of Participants (* Last Name, First Name):
Contact Person's Name (*):
Circle one (*):  Participant Parent Organizer Choreographer
Address (*):
Phone number (* xxx-xxx-xxxx):
Cell (*):
Fax :
Email (*):
Kannada Koota Affiliation (*):
ADDITIONAL PROGRAM INFORMATION:
Number of Participants in Group (*):
Have you uploaded your performance audition video  Yes No
If Yes Give details (*):
Have you included Audio/MP3/MP4 (*):  Yes No
Resource requirements: (Check what you need) (*):  Special Lighting Details Special Scenes for Background Microphones CD Player MP3 Players Fog Equipment Projection Equipment
Microphone (type/how many):
Stage requirements needed (*):
Other Details :
I have read & agree to abide by the rules and regulations of the respective committees. (*):  Yes No

File Uploads:
Please note that we accept the following file types: jpg, jpeg, mpg, mpeg, mp3, mp4
Max limit per file - 5MB

Upload File 1

Upload File 2

Upload File 3

Please enter the following:

Deadlines:

FORMS MUST BE SUBMITTED BEFORE May 30th 2013.
PARTICIPANTS WILL BE INFORMED OF THE FINAL DECISION BY Jun 30th 2013.
EMAIL THE COMPLETED APPLICATION WITH THE RECORDED MEDIA TO: cultural2013_narada@navika.org

Note: We will call if any additional information is required.


Other Cultural Teams