ವ್ಯಾಸ – VYASAವ್ಯಾಸ – VYASA [Drama]


ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬುಧ್ಧ. ಆದಿ ಕವಿಗಳ ನಾಟ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇಂದಿನ ಶ್ರೀರಂಗ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ನಾಡರ ತನಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ-ಸಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಹಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾವಿಕದ ಮಹಾ ಸಮಾವೇಶವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದ, ಎಲ್ಲ ಅಭಿರುಚಿಯ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನು ತಣಿಸಲು ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಕಲಾವಿದರು, ತಂಡಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿ, ನಾಟ್ಯ ರಸ ಸೆಲೆಯನ್ನ ಭುಗಿಲೆಬ್ಬಿಸುವರು. ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ರ೦ಗಭೂಮಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾರೂ ಇ೦ತಹ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

Dramas have the capacity to make us laugh, make us cry, make us think and make us sigh. Kannada naatakas are especially heartwarming since they connect us all to our roots, our culture and our people. Navika Vyasa team welcomes thespians of all ages to come entertain one and all with their unique stories at the Navika Rangabhoomi.

Contact Info : cultural2013_vyasa@navika.org


Team


Team Members

* Madhu Mattihalli – lead
* TBD


Rules of Participation


Guidelines for participating in Drama: Drama entries by youth (12-19yrs) are also preferred in Kannada.

Genre and Duration

 • Historical – 30 minutes
 • Mythological – 30 minutes
 • Contemporary – 30 minutes

Genres can be presented as social theater and/or comedies. NAVIKA 2013 drama committee reserves the right to categorize a drama into one of the 3 genres.

Rules and Regulations

All performers participating in the drama must adhere to the general rules as well as those specified herein.

 • All dramas must involve multiple cast members.
 • Mono-acting will be considered provided the performer has exceptional talent, determined through an audition.
 • Directors can submit more than one entry for consideration. The audition team will pick only one to be staged at Summit NAVIKA 2013.
 • Time of your performance must be specified when you submit your item for an audition. Once selected, NAVIKA 2013 will not entertain requests to increase the time allocation. We may honor requests to decrease the allotted time.
 • Directors/must ensure that the allocated time is honored. After the time elapses, NAVIKA 2013 will take back control of the stage by closing the screen, switching off audio visual support, and announcing the next item.
 • If you have been allotted the main stage, you can take up to one hour. All other rules apply.
 • Directors can introduce the play after the emcee announces it. Your allotted time starts the moment the emcee leaves the stage.
 • All participants must follow the generally accepted guidelines of decency in their presentation. This includes but is not limited to language, costumes and gestures. NAVIAK 2013 reserves the right to stop a performance should these guidelines be ignored.
 • Submit your entry along with:
  • Registration form.
  • Audition video of at least 15 minutes. 30 minutes if you want to be considered for main stage.
  • A brief description of the proposed presentation.
  • Simple stage and prop descriptions.
  • Director’s profile
  • Artist profile.
  • Reviews of past performances, media coverage, photographs if available.

Contact Person(s) for Drama: Madhu Mattihalli
Email: cultural2013_vyasa@navika.org
Deadline for submitting entries: June 20th.
Entries selected for performance will be informed via email by: June 30th.

Application Form


Application Form for Navika Vyasa

Please read the rules and regulations for all cultural programs here prior to filling out this form.

*Each Item requires a separate entry form.
All (*) fields are required.

Item Title (*):
Item Type (* Drama):
Item Description (*):
Duration of program (* in minutes):
Names of Participants (* Last Name, First Name):
Contact Person's Name (*):
Circle one (*):  Participant Parent Organizer Choreographer
Address (*):
Phone number (* xxx-xxx-xxxx):
Cell (*):
Fax :
Email (*):
Kannada Koota Affiliation (*):
ADDITIONAL PROGRAM INFORMATION:
Number of Participants in Group (*):
Have you uploaded your performance audition video  Yes No
If Yes Give details (*):
Have you included Audio/MP3/MP4 (*):  Yes No
Resource requirements: (Check what you need) (*):  Special Lighting Details Special Scenes for Background Microphones CD Player MP3 Players Fog Equipment Projection Equipment
Microphone (type/how many):
Stage requirements needed (*):
Other Details :
I have read & agree to abide by the rules and regulations of the respective committees. (*):  Yes No

File Uploads:
Please note that we accept the following file types: jpg, jpeg, mpg, mpeg, mp3, mp4
Max limit per file - 5MB

Upload File 1

Upload File 2

Upload File 3

Please enter the following:

Deadlines:

FORMS MUST BE SUBMITTED BEFORE May 30th 2013.
PARTICIPANTS WILL BE INFORMED OF THE FINAL DECISION BY Jun 30th 2013.
EMAIL THE COMPLETED APPLICATION WITH THE RECORDED MEDIA TO: cultural2013_vyasa@navika.org

Note: We will call if any additional information is required.


Other Cultural Teams